نقش ریاضی در طالع بینی

ریاضیات از دیرباز در تمام سطوح زندگی انسان حضور داشته و حتی نقش های مهمی ایفا کرده است. گذشته از استفاده هایی که انسان در صنعت، تمدن و هنر از ریاضیات برده است، ریاضیات در علوم خفیه و طالع بینی نیز حضور پررنگی داشته است و بسیاری از مباحث مربوط به علوم خفیه و طالع بینی و از این دست مسائل با ریاضیات گره خورده اند.

یکی از عواملی که در این دست از علوم و یا شبه علوم نقش دارند حروف ابجد هستند. برای اینکه بتوانیم با بعضی از کاربردهای ساده ریاضایت در چنین بخشهایی از علم و شبه علم آشنا شویم باید بدانیم حروف ابجد چیست؟

آشنایی با حروف ابجد

حروف اَبجَد، شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است. ترتیب حروف الفبای عربی به شکل الف – ب – ت – ث -ج – … است اما در شماره گذاری حروف ابجد از ترتیب الفبای خط فینیقی استفاده شده است. یعنی به صورت الف – ب – ج – د – ه – …

در حروف ابجد به ازای هر حرف عربی یک عدد تعیین شده است که متناظر با آن حرف در نظر گرفته می شود. مثلا برای حرف الف عدد 1 در نظر گرفته شده است. 10 حرف اول به صورت متوالی اعداد یک تا 10 را به خود اختصاص داده اند اما حرف یازدهم به جای عدد 11، عدد 20 را به خود اختصاص داده است و مابقی اعداد تا اعداد 100، ده ده افزایش می یابند. از آن به بعد نیز صد صد افزایش می یابند.

آخرین حرف از حروف عربی به غ ختم می شود که با عدد 1000 متناظر است.

البته برای اینکه حروف ابجد را بتوان برای الفبای فارسی نیز استفاده کرد چون چهار حرف “گ چ پ ژ” در زبان عربی فصیح وجود ندارد، عده ای نزدیکترین حرف عربی به آن را معادل گرفته اند (گ=ک=۲۰)،( چ=ج=۳)، (پ=ب=۲) و ( ژ=ز=۷). اما گروهی نیز معادل این حروف چهارگانه را صفر گرفته اند.

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد داریم. ابجد کبیر، ابجد صغیر و ابجد کبیر. البته انواع دیگری نیز مانند ابجد اکبر نیز وجود دارند که استفاده کمتری دارند. در بین سه نوع ابجد اصلی بیشترین کاربرد را ابجد کبیر دارد که می توانید در جدول زیر مقدار ارزش هر حرف را مشاهده کنید.

برای طالع بینی با حروف ابجد می بایست مراحل زیر را طی کنید.

طالع بینی با حروف ابجد

ابتدا نام شخص مورد نظر را به کمک جدول بالا به ابجد کبیر تبدیل کنید. برای مثال نام علی تشکیل شده از سه حرف ع+ل+ی است. ع = 70 و ل= 30 و ی=10 است بنابراین ابجد علی = 110 است.

نام مادرش را نیز به روشی که در بالا توضیح داده شد با ابجد کبیر محاسبه کنید.

عدد نام خود فرد و عدد نام مادرش را با هم جمع نمائید.

نتیجه را به عدد 12 تقسیم نمائید.

باقیمانده عدد برج طالع آن شخص است که با توجه به آن عدد طالع بینی او انجام می شود.

اعداد برج های طالع عبارتند از:

1:حمل، 2:ثور، 3:جوزا، 4:سرطان، 5:اسد، 6:سنبله، 7:میزان، 8:عقرب، 9:قوس، 10:جدی، 11:دلو، 12:حوت.

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

در محاسبه حروف ابجد برای طالع بینی ازدواج به شکل زیر عمل می شود:

ابجد نام دختر و نام مادر دختر را به دست آورید.

نام پسر و نام مادر پسر را به عدد ابجد تبدیل کنید.

اعداد بدست آمده را با یکدیگر جمع کنید.

نتیجه را بر عدد 5 تقسیم نمائید.

اگر باقیمانده 2 یا 4 باشد ستاره آنان جفت نیست.

اگر باقیمانده 1 یا 3 شود، ستاره دو نفر جفت بوده و به هم می رسند.

اگر باقیمانده صفر شود نشان دهنده این است که یکی از اعضای خانواده طرفین با این وصلت موافق نیست.

در مطالب بعدی طالع برج خای مختلف منتشر خواهد شد.

گردآوری: رافق مجتهدزاده